مناسبت ها

دومین دور گفتگوی فرهنگی میان مسلمانان وسیکها در ننگرهار

شکستن اعتماد و قطع روابط میان گرو‌ههای مردمی از بدترین پیامدهای جنگ و بی ثباتی است که در نهایت به هرج و مرج و فجایع انسانی می انجامد. در کشورهای پس از جنگ، بکار انداختن چرخه‌ی تبادل و گفتگوهای فرهنگی یکی از ابزارهای اساسی برای بازسازی اعتماد و احیای روابط دوستانه و مسالمت جویانه میان .. read more

04
فوریه
posted in مناسبت ها by